mandag 31. august 2009

Jean Piaget


I dag har jeg brukt hele dagen på å lage en Power-Point presentasjon av Jean Piaget. Han er født i Sveits 9.august 1896 og døde 16.september i 1980. Han var opprinnelig biolog, men begynte å studere psykoanalyse. Han var veldig opptatt av erkjennelsesteorien og skapte senteret for genetisk epistomologi(erkjennelseteori). Hovedinteressen var å finne ut av hvordan kunnskap utvikler seg og vokser.

Han har hatt stor innflytelse på pedagogisk tenking og praksis, ikke minst gjennom det konstruktivistiske synet på læring.

En grunnantakelse i Piagets teori er at barn møter enhver situasjon med et såkalt skjema. Dette skjemaet representerer den mentale representasjonen barnet har fra før om sammenhenger mellom hva det gjør, og hva handlinger fører til. Altså et slags kart som sier noe om hvilke konsekvenser ulike handlinger får.

Piaget knytter to ulike prosesser til dette skjemaet.

Assimilasjon-vil kort si å prøve å forstå noe nytt ved å få det til å passe inn i det en allerede vet fra før, altså i skjemaet. Den forståelsen eller oppfatningen som barnet da sitter med av virkeligheten, blir styrket.

Akkomodasjon-når nye erfaringer eller lærdom ikke stemmer med det barnet allerede vet fra før, altså i skjemaet. Så kan de enten avvises som en feil, eller at skjemaet må endres slik at de passer inn med de nye erfaringene. På den måten blir barnets forståelse av virkeligheten endret og utviklet.


Læreren sin oppgave i forhold til Piaget sin teori :

Legge forholdene til rette slik at eleven kan utforske omgivelsene.
Den som skal lære må handle aktivt i forhold til lærestoffet slik
at eksisterende skjema utvides og endres gjennom assimilasjon og
akkomodasjonsprosesser
· Eleven skal lære gjennom selvstendig studering
· Piaget så på eleven som en liten forsker
· Piaget var ikke særlig opptatt av den sosiale siden av læringsmiljøet eller betydningen av samspill med andre
· Vektla EGENAKTIVITET som må utgå eller komme fra barnets interesser, men betyr ikke at barnet får gjøre som det vil. Heller at ”det vil det det gjør ”.
· Eleven skal være en aktiv lærende elev som selv løser problem og konstruerer kunnskap med læreren som tilrettelegger og er inspirator.


Kritikken mot Piaget peker på med rette, at det er lite sannsynlig at barn gjennom egen aktivitet kan oppdage de abstrakte kunnskapene om verden, som vitenskapen har frembrakt.

Og at Piaget ser modning og utvikling som en forutsetning for læring, og ikke omvendt.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar