mandag 31. august 2009

Jean Piaget


I dag har jeg brukt hele dagen på å lage en Power-Point presentasjon av Jean Piaget. Han er født i Sveits 9.august 1896 og døde 16.september i 1980. Han var opprinnelig biolog, men begynte å studere psykoanalyse. Han var veldig opptatt av erkjennelsesteorien og skapte senteret for genetisk epistomologi(erkjennelseteori). Hovedinteressen var å finne ut av hvordan kunnskap utvikler seg og vokser.

Han har hatt stor innflytelse på pedagogisk tenking og praksis, ikke minst gjennom det konstruktivistiske synet på læring.

En grunnantakelse i Piagets teori er at barn møter enhver situasjon med et såkalt skjema. Dette skjemaet representerer den mentale representasjonen barnet har fra før om sammenhenger mellom hva det gjør, og hva handlinger fører til. Altså et slags kart som sier noe om hvilke konsekvenser ulike handlinger får.

Piaget knytter to ulike prosesser til dette skjemaet.

Assimilasjon-vil kort si å prøve å forstå noe nytt ved å få det til å passe inn i det en allerede vet fra før, altså i skjemaet. Den forståelsen eller oppfatningen som barnet da sitter med av virkeligheten, blir styrket.

Akkomodasjon-når nye erfaringer eller lærdom ikke stemmer med det barnet allerede vet fra før, altså i skjemaet. Så kan de enten avvises som en feil, eller at skjemaet må endres slik at de passer inn med de nye erfaringene. På den måten blir barnets forståelse av virkeligheten endret og utviklet.


Læreren sin oppgave i forhold til Piaget sin teori :

Legge forholdene til rette slik at eleven kan utforske omgivelsene.
Den som skal lære må handle aktivt i forhold til lærestoffet slik
at eksisterende skjema utvides og endres gjennom assimilasjon og
akkomodasjonsprosesser
· Eleven skal lære gjennom selvstendig studering
· Piaget så på eleven som en liten forsker
· Piaget var ikke særlig opptatt av den sosiale siden av læringsmiljøet eller betydningen av samspill med andre
· Vektla EGENAKTIVITET som må utgå eller komme fra barnets interesser, men betyr ikke at barnet får gjøre som det vil. Heller at ”det vil det det gjør ”.
· Eleven skal være en aktiv lærende elev som selv løser problem og konstruerer kunnskap med læreren som tilrettelegger og er inspirator.


Kritikken mot Piaget peker på med rette, at det er lite sannsynlig at barn gjennom egen aktivitet kan oppdage de abstrakte kunnskapene om verden, som vitenskapen har frembrakt.

Og at Piaget ser modning og utvikling som en forutsetning for læring, og ikke omvendt.

onsdag 26. august 2009

Uteskole

På mandag hadde vi Uteskole, og det utartet seg i en helt annen retning enn jeg hadde forestilt meg. Det var en innføring i hvordan man kan praktisere Uteskole som lærere. Se læring og livet i et annet perspektiv, og løse samme oppgaver som en gjør i klasserommet på en annen og primitiv måte.
Uteskole fremmer alle sansene i læringsprosessen og elever og lærere får utfolde seg friere sammen med andre.
Namn på fellesleker som vi blandt annet fikk innføring i var:
Fisken i det røde hav
Familien (namneduell, og naturlig organiseringseksempel)
Nøtter skal finnes og bringes
Ekornleken
Sardinboksen- omvendt gjømmelek
(nok et eksempel på organisatorisk overgang)
Fortet uten vann


To påstander om uteskole:
-Alle fag kan bruke Uteskole som arbeidsmåte!
-Uteskole gir gode muligheter for å arbeide på tvers av fag!

Vi hadde også en gruppeoppgave der vi skulle finne en aktuell uteskole-oppgave som innkluderte alle på gruppens fag, og praktisere den med et eksempel. Noe vi skulle enten gjøre eller lage.
Det var mange utfordrende oppgaver. Blandt annet lage den høyeste pyramiden ved hjelp av medlemmene i hver gruppe.
Vår gruppe brukte matematikk og idrett som hovedfelt med supplering av at sykepleieren kunne spjelke ben og drive førstehjelp om det skulle trenges.
Vi laget to spyd, delte klassen opp i to for å konkurrere mot hverandre. Det ble lagt ut en utfordring til hver av gruppene om å finne en måte å måle opp lengden spydene ble kastet.
Videre skulle vi lage en fantasifigur som skulle ha en historie som måtte fortelles til de andre.
Vi fikk i oppgave å lage en nyttegjenstand, et rytmeinstrument, heksebrygg og til slutt samle pinner som skulle gjøres om til 17 like lange pinner og til slutt overleveres lærer.
En morsom og lærerik dag.

Oppstartprogram PPU


Vi har snart hatt to uker med oppstartprogram for studiet, og er dermed øyeblikkelig klar for Take-Off...
Vi har fått mye informasjon, fått kurs i studieteknikk, vært i bli kjent prosess gjennom en god del gruppeoppgaver, vi har skrevet arbeidskrav om forventninger til oss selv som studenter, til medstudenter og til høyskolen. Vi har fått innblikk i hvordan man kan konstruerer Ute-skole og hatt litt innføring i pedagogikk.
Helt sikkert en pedagogisk riktig måte å starte et studie på. Og jeg føler at jeg har rimelig kontroll enda......

Så landa jeg i Sogndal og TAKK for det!!


For to måneder siden var det nesten utenkelig at jeg skulle gå på PPU i Sogndal. Livet så helt annerledes ut, og tanken jeg hadde da var å ta to studier på en gang. Da hadde jeg planer om å ta PPU i Volda og samtidig begynne på en Master på deltid ved Høyskolen i Buskerud.
Jeg tror jeg vil takke Gud for at det ikke ble noe av.
Sogndal er helt utrolig flott!
Nå begynner livet som lærer med bakgrunn som sykepleier, og jeg gleder meg til resten av mitt liv!!http://bloggurat.net/minblogg/registrere/13b33ace86a63c7220f2ba4ac822234b412e5922